هم‌آفرینیِ ایرانِ هوشمند فردا (1)


چالش‌ها، فرصت‌ها و برنامه‌های عملی کشور برای پیشرفت اقتصاد دیجیتال


گزارش سیاستی هم آفرینی ایران هوشمند فردا اختصاص دارد به بررسی اصلی ترین چالش ها، مهمترین فرصت ها و ضروری ترین راهکارهای عملیاتی در حوزه اقتصاد دیجیتال کشور که ماحصل نتایج و یافته های پروژه های مطالعاتی و توسعه فنی گروه حکمرانی عصر دیجیتال پژوهشکده سیاست گذاری دانشگاه شریف است. این گزارش بجای تمرکز بر ارائه شواهد مطول، چارچوب های نظری و مطالعات پرتفصیل تطبیقی، دستاوردهای مطالعات پیشین را ناظر بر مسائل و شرایط کنونی کشور(و ترتیبات نهادی موجود) در حوزه اقتصاد دیجیتال و حکمرانی فضای مجازی به شیوه ای موجز، دقیق و با اشاره به گام های عملی و طرح سیاست های کاربردی ارائه خواهد کرد.
این گزارش همچنان در حال تکمیل است و بدینوسیله از صاحب نظران دعوت می شود نقطه نظرات اصلاحی خود را با هدف بهبود کیفیت راهکارهای ارائه شده با ما در میان بگذارند.
بهترین راهبردهای پیشنهادی با رعایت مالکیت معنوی ارائه دهنده، در گزارش درج خواهد شد.